Provincie Friesland

Population:  345,000

Capital:  Leeuwarden

Largest cities:  Leeuwarden (32,000), Sneek (12,000)

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/FrieslandMunicipalities:
Achtkarspelen
├ćngwirden
Ameland
Baarderadeel
Barradeel
Het Bildt
Bolsward
Dantumadeel
Dokkum
Doniawerstal
Ferwerderadeel
Franeker
Franekeradeel
Gaasterland
Harlingen
Haskerland
Hemelumer, Oldephaert en Noordwolde
Hennaarderadeel
Hindeloopen
Idaarderadeel
IJlst
Kollumerland en Nieuwkruisland
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Menaldumadeel
Oostdongeradeel
Ooststellingwerf
Opsterland
Rauwerderhem
Schiermonnikoog
Schoterland
Sloten
Smallingerland
Sneek
Staveren
Tietjerksteradeel
Utingeradeel
Westdongeradeel
Weststellingwerf
Wonseradeel
Workum
Wymbritseradeel